Överlåtelse av hyresavtal
Hyreslagen ger hyresgästen rätt att överlåta hyresrätten om följande förutsättningar är uppfyllda
 
Vid dödsfall
Vid dödsfall har make/maka eller sambo rätt att överta hyresavtalet om bostaden använts gemensamt.
Till ansökan ska ”dödsfallsintyg med släktutredning” bifogas. Vid överlåtelse till sambo ska även personbevis från Skatteverket som styrker sammanboende bifogas.
 
Vid skilsmässa/separation
Vid separation har make/maka eller sambo möjlighet att överta hyresavtalet om hyresvärden skäligen kan nöja sig med honom/henne som hyresgäst. (Jordabalkens 12 kapitel, 47§), under förutsättning att man har haft gemensamt hushåll under minst tre år.
Till ansökan ska personbevis från Skatteverket som styrker sammanboendet bifogas.
Tvist mellan parterna om vem som ska ha lägenheten avgörs av Tingsrätten.
 
Till närstående
Hyresavtalet kan även överföras till närstående såsom föräldrar, barn och syskon under förutsättning att man har haft gemensamt hushåll under minst tre år. Överlåtelse till närstående på grund av dödsfall kan göras även om tiden för sammanboende är kortare än tre år. Förutsättningen är att den efterlevande kan visa att avsikten varit att sammanboendet skulle gälla för en längre tid.
Sammanboendet ska styrkas genom personbevis från Skatteverket. Om det finns flera närstående som har bott gemensamt och/eller flera dödsbodelägare måste alla godkänna att överlåtelsen av hyresavtalet sker.
Till ansökan ska ”dödsfallsintyg med släktutredning” bifogas.
Den nya kunden ska godkännas av JS Fastigheter enligt samma regler som för nya hyresgäster.
Hyresavtalet ”transporteras” enligt hyreslagen § 34, vilket innebär att den nye hyresgästen träder i den tidigares ställe och övertar alla dennes rättigheter och skyldigheter enligt hyresavtalet.
Om hyresvärden vägrar en överlåtelse kan man vända sig till hyresnämnden för avgörande.

Blanketter

Överlåtelse